مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال

شماره حساب پرداخت شهریه :  

۴۷۰۰۰۳۱۵۵۳۹۶۰۱

بانک پارسیان  (مصطفی برهان- نوید سیروس)

شماره کارت پرداخت شهریه:

۶۲۲۱-۰۶۱۲-۰۵۶۹-۷۴۳۸