مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال

ساعات حضور مدیران گروه مرکز علمی کاربردی برهان نیروی شمال در نیمسال اول ۹۷-۹۶