مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال

اطلاعیه امور مالی

اطلاعیه امور مالی
اطلاعیه امور مالی

بسمه تعالی قابل توجه دانشجویان گرامی قبل از انتخاب واحد هر ترم سایتهای دانشجویی بسته خواهد شد و پس از واریز شهریه ی ثابت و ارائه فیش واریزی به امور مالی سایت باز خواهد شد و دانشجویان مجاز به انتخاب واحد خواهند شد دو هفته قبل از امتحانات کلیه سایتها بسته خواهد شد و دانشجویان […]