مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال

برهان نیروی شمال

دریافت مقام سوم در مسابقات طناب کشی دختران مرکز علمی کاربردی برهان نیروی شمال

در ۱۵اسفند ماه۹۵دانشجویان دختر برهان نیروی شمال در مسابقات طناب کشی دانشجویان دانشگاههای کلان شهر رشت موفق به احرازمقام سوم قهرمانی شدند. خانم شهناز شعبانی خانم آزیتا مرادمند خانم زینب محمدیان

حضور پررنگ دانشجویان برهان نیروی شمال در مسابقات شطرنج

حضور پررنگ دانشجویان برهان نیروی شمال در مسابقات شطرنج دانشجویان دانشگاههای کلان شهر رشت آقای شهرام محمدی آقای مهران سیری آقای سیناپهلوان زاده

دریافت مقام اول در مسابقات دارت شهر رشت
درتاریخ ۱۴اسفند۹۵دانشجو خانم مهناز نامجو از مرکز علمی کاربردی برهان نیروی شمال توانست در مسابقات دارت دانشجویان دختر دانشگاههای کلان شهر رشت مقام اول را احراز نماید.

سامانه هم آوا

مرکز برهان نیروی شمال

لینکدونی

لینک مرتبط

دانلود اپلیکیشن مرکز برهان نیروی شمال

Qrcode اپلیکیشن مرکز

شرایط و مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشجو

فرم استعدادیابی ورزشی